Aglemene voorwaarden

ARTIKEL 1  // IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Atelier de Beauté

Emely Verhulst

Kloosterstraat 15 bus 002

9910 Knesselare

E-mailadres: info@atelierdebeauteknesselare.be

Telefoonnumer: +32 (0)9 375 00 15

Ondernemingsnummer: BE0540.676.416

Introductie

Deze algemene voorwaarden (en haar eventuele wijzigingen) zijn van toepassing op het gebruik van deze website en op de overeenkomst die tussen ons en u ontstaat. Deze voorwaarden hebben betrekking op de rechten en plichten van alle gebruikers (“u”/”uw”) en die van Atelier de Beauté (“ons”/”onze”/”wij”/”de verkoper”) met betrekking tot de door ons aangeboden producten via deze website (www.atelierdebeauteknesselare.be).

Neem deze voorwaarden aandachtig door, vooraleer u aan het einde van het bestelproces klikt op de knop “Bevestig bestelling en betalen”.

Door het gebruik van deze website of het plaatsen van een bestelling bent u gebonden aan deze voorwaarden. Indien u vragen heeft over de voorwaarden, neem dan contact met ons op via het webcontactformulier.

ARTIKEL 2 // TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Atelier de Beauté aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen als consument, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 5. ATELIER DE BEAUTE heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. ATELIER DE BEAUTE zal de Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij de Koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen de algemene voorwaarden maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.

Bestellen via onze website

 1. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 2. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

ARTIKEL 3 // ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. Bij gebrek aan een dergelijke termijn is het aanbod van ATELIER DE BEAUTE geldig zolang de voorraad strekt. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Een perfecte voorstelling van de producten op de website en/of in de catalogi kan niet gegarandeerd worden, in het bijzonder door de verschillende kleurweergave door de navigatiesoftware en/of de beeldschermen, en ATELIER DE BEAUTE kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onnauwkeurigheid van de foto’s op de website.
 2. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Bestellen via onze website

 1. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: opsturen naar het door u opgegeven adres, afhalen in ATELIER DE BEAUTE. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling.

ARTIKEL 4 // HERROEPINGSRECHT

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 7 kalenderdagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben (zie ook punt 3), betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug. Mogelijk gebeurt de terugbetaling met een ander betaalmiddel dan waarmee je hebt betaald .
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 5. Je kan je retourpakket retourneren via de post. Je kan best even contact opnemen met een verantwoordelijke om de retour te melden.
 6. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar ATELIER DE BEAUTE, tav webshop, Kloosterstraat 15 bus 002, Knesselare. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(link invoegen naar modelformulier)

ARTIKEL 5 // DE PRIJS

 1. Tijdens de periode die we in ons actieaanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

ARTIKEL 6 // BETALING

Online betaling

 1. Op onze website aanvaarden wij enkel betaling via de betaalmodules die hier beschikbaar zijn: Bancontact.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

ARTIKEL 7       CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van apparaten de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het apparaat tot twee jaar na de levering dit goed kosteloos vervangen.

Enkel ingeval de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 1. Het verkoopcontract kan de termijn waarover u beschikt om een gebrek te signaleren wel beperken. Deze termijn kan echter niet korter zijn dan twee maanden.

In principe verjaart de rechtsvordering van de consument binnen een termijn van een jaar vanaf de vaststelling van het gebrek.

De garantietermijn van 2 jaar wordt opgeschort gedurende vervangingsperiode.

U geniet niet van een nieuwe garantietermijn van 2 jaar, maar de reeds begonnen termijn begint opnieuw te lopen vanaf het moment van de vervanging.

ARTIKEL 8       LEVERING EN UITVOERING

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 3 tot 5 werkdagen. Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.
 3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 4. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 kalenderdagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 werkdagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen op het e-mailadres info@atelierdebeauteknesselare.be

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

ARTIKEL 9   OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

ARTIKEL 10    INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 11    KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via info@atelierdebeauteknesselare.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken en Vredegerechten van de plaats waar de zetel van Atelier de Beauté gevestigd is, dan wel voor de rechtbanken die bevoegd zijn conform artikel 624 Ger.Wb en dit volgens eigen keuze van Atelier de Beauté.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Wetboek Economisch Recht